آخرین اخبار : 

سفارشات اختصاصی

قبل از اقدام راهنمایی های زیر را بخوانید

راهنمایی برای انتخاب یک دامنه مناسب

انتخاب موضوع مناسب برای سایت

 

از اینجا دامنه را انتخاب کنید

 

دامنه ای که قبلا انتخاب کرده اید، مشخصات و موضوع سایت سفارشی وتوضیحات کامل را  در فرم زیر برای ما ارسال نمایید تاما پس از برسی،  به طراحی سفارشات اختصاصی شما، اقدام کنیم.

توجه :پرکردن تمامی فیلد های  فرم زیر جهت تکمیل اطلاعات سایت و تماس ما با شما لازم و ضروری می باشد

توجه:شما پس از چک کردن و انتخاب دامنه(با توجه به آزاد بودن)نام آن را برای ما در فرم زیر ارسال خواهید کرد.

توجه:بعد از اتمام موضوع ونام دامنه،انتخاب  نوع قالب با توجه به موضوعی که شما ارسال کردید خواهد بود .درغیر این صورت قالب مورد نظرتان را ارسال یا نام ببرید.

اطلاعات شما جهت شروع طراحی لازم می باشد

 

پس از ارسال موضوع و دامنه سایت مورد نظر و مشخص نمودن قیمت تقریبی آن از این فرم زیر پرداخت خواهید کرد 

تومان